Kafka

11.1K
10K
+ 1
535
RabbitMQ

11K
9K
+ 1
502
ZeroMQ

190
383
+ 1
62
Pros of Kafka
Pros of RabbitMQ
Pros of ZeroMQ
Cons of Kafka
Cons of RabbitMQ
Cons of ZeroMQ