AngularJS

37.8K
25.8K
+ 1
5.2K
Symfony

4.6K
3.4K
+ 1
999
Add tool
Pros of AngularJS
Pros of Symfony
Cons of AngularJS
Cons of Symfony