Ayman Sokkarie
sokkarie
Enterprise Architect | SAIC
9 points