Bogdan Odulinski
bogdanodulinski
VP Strategy | Solve iQ
3 points